01.02.2021

In Vivo Study of Entero- and Hepatotoxicity of Silver Nanoparticles Stabilized with Benzyldimethyl-[3-myristoylamine)-propyl]ammonium Chloride (Miramistin) to CBF1 Mice upon Enteral Administration

Статьи

Krutyakov Yurii A., Kudrinskiy Alexey A., Kuzmin Vladimir A., Jaeho Pyee, Gusev Alexander A., Vasyukova Inna A., Zakharova Olga V., Lisichkin Georgy V.

в журнале Nanomaterials, издательство MDPI (Базель, Швейцария), том 11, № 2, с. 332-10

При поддержке